PZO z wychowania fizycznego

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

1.  Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o:

- Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych

 -Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

2. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobie sprawdzania osiągnięć.

3. Przy ustalaniu oceny brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków lekcyjnych oraz aktywność podczas lekcji.

4. Cele oceniania:

 - Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

 - Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności  za osobiste postępy.

 - Wdrażanie do samooceny i umiejętności planowania własnej nauki.

- Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.

5. Ocenianiu podlega:

- praca na lekcji:

- wiedza i umiejętności z poszczególnych edukacji,

- ćwiczenia i zadania, 

- sprawdziany,

 - karty pracy

- zeszyty uczniów,

- współpraca w grupie,

- jakość pracy i aktywność na zajęciach

- praca domowa

 

 

6. Zagadnienie programowe oraz treści do realizacji uwzględniają podstawę programową. Treści należy dostosować do wiedzy i umiejętności dzieci.

7. Zasady oceniania:

- Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

 - Ocenie podlegają wszystkie wymienione wyżej formy aktywności ucznia.

- Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4 oceny punktowe.

-  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

 - Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen punktowych za wykonane prace nadobowiązkowe.

- Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą, podczas konsultacji z nauczycielem przedmiotu, na bieżąco poprzez e-dziennik.

8. Rodzaje ocen:

a)   Oceny punktowe – bieżące, wystawiane na poszczególnych zajęciach  za wykonywanie danych zadań, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia w danej chwili.

b)   Oceny opisowe – semestralne i roczne,  informują o tym, na jakim poziomie uczeń przyswoił sobie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin kształcenia. Mają wyłonić mocne i słabe strony ucznia w celu ich dalszego rozwijania, bądź uzupełnienia braków, zaległości.

 

9. Ocena opisowa spełnia następujące funkcje:

- Informacyjną – przekazującą informacje, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć i jaki był jego wkład pracy.

- Korekcyjną – odpowiadającą na pytanie, nad czym uczeń musi popracować, co powinien zmienić, udoskonalić.

- Motywacyjną – zachęcającą dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodając wiary we własne siły i wzmacniającą nadzieję na osiągnięcie sukcesu.

10. Ocena punktowa wystawiana jest na bieżąco w dzienniku elektronicznym.

11. Ocena punktowa jest systemem oceniania poszczególnych wysiłków, umiejętności i wiedzy uczniów w skali od 1-6 pkt. Pozwala ona na uwypuklenie najmocniejszych stron każdego ucznia, a jednocześnie ukazuje jego najsłabsze strony ujawniając materiał do wyćwiczenia, powtórzenia, utrwalenia, ukazuje również systematykę pracy ucznia i rozwój jego postępów.

12. Nauczyciel informuje rodziców o postępach jego dziecka wpisując oceny do dziennika elektronicznego oraz podczas spotkań indywidualnych, konsultacji i zebrań z rodzicami.

13. Oceny bieżące – punktowe nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego uwzględniając materiał zawarty w wybranym przez siebie programie nauczania, przewidywanym na dany rok kształcenia.

14. Kryteria oceniania:

 Oceny ustala się wg sześciostopniowej skali:

6 -  otrzymuje uczeń, który doskonale opanował wiadomości i zrobił dodatkowe zadanie wykraczające umiejętności przewidziane programem nauczania.

 5 - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści kształcenia, przewidziany programem nauczania.

4 - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności  na  poziomie dobrym.

3 - otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres umiejętności i wiadomości stanowiących podstawę percepcji treści na wyższych poziomach. 

2 - otrzymuje uczeń, który wykonuje zadania wyłącznie z pomocą nauczyciela, ma trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości.  

1 - otrzymuje uczeń, który nie wykonuje zadania, pomimo podjęcia próby, włożonego wysiłku i pomocy nauczyciela.

 

15. Co najmniej raz na pół roku w klasach I, II i III przeprowadzany jest sprawdzian zintegrowany, którego wyniki są odnotowywane w formie oceny punktowej w dzienniku elektronicznym. 

 

16. Oryginały sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac klasowych przechowywane są przez nauczyciela przedmiotu do czasu zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w bieżącym roku szkolnym.

 

17. Uczniowie mają wgląd do swoich prac w czasie lekcji.

 

18. Ocena z prac klasowych jest podawana w ciągu 2 tygodni, natomiast ocena z kartkówek na bieżąco. 

19. Uczeń ma prawo do poprawy oceny pracy klasowej – 1 i 2 punktowej - w terminie ustalonym z nauczycielem. Warunkiem uzyskania wyższej oceny jest opanowanie przez ucznia materiału, z którego braki wykazywał uprzednio. 

20. Uczeń może dwukrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, zgodnie z następującymi zasadami:

 a) nieprzygotowanie powinno być zgłoszone na początku lekcji,

 b) uczeń nieprzygotowany ma prawo nie posiadać zeszytu/zeszytu ćwiczeń, 

c) nieprzygotowanie nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia w zajęciach oraz możliwości otrzymania oceny za pracę na lekcji (np. za aktywność) 

21. Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieusprawiedliwione nieprzygotowania w ciągu półrocza, które odnotowuje się w dzienniku elektronicznym jako „np.”. Za trzykrotne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje 1 punkt. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje taką samą oceną punktową.  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany, jeżeli na skutek ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności opuścił co najmniej trzy kolejne lekcje danego przedmiotu.

22. Ocenę opisową wystawia nauczyciel na koniec I półrocza i koniec roku szkolnego, na podstawie bieżących ocen punktowych opartych na poszczególnych kryteriach:

I w zakresie edukacji polonistycznej:

- czytanie  (sposób czytania znanego i nowego tekstu, tempo, poprawność, rozumienie tekstu, inne walory )

-  mówienie i słuchanie ( forma i sposób wypowiedzi, np. wyrazami, zdaniami, logika wypowiedzi, trafność, samodzielność wyrażania myśli, uzasadnianie, uogólnianie) 

- wygłaszanie tekstów z pamięci (  poprawność, długość i trudność językowa tekstów, recytacja, własna interpretacja i prezentacja utworu)

 - pisanie (kształt pisma, łączenie liter, sposób przepisywania, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, rozmieszczenie tekstu na stronicy, przestrzeganie poprawności ortograficznej, samodzielne zapisywanie swoich wypowiedzi, redagowanie i pisanie podstawowych form użytkowych, np. list, życzenia, opis)

II w zakresie edukacji muzycznej:

- wiedza i umiejętności muzyczne ( aktywność twórcza i odtwórcza) 

III w zakresie edukacji plastycznej:

- wiedza i umiejętności plastyczne (percepcja sztuki, ekspresja przez sztukę, recepcja sztuki)

IV w zakresie edukacji społecznej

-wiadomości i umiejętności społeczne (odróżnianie dobra od zła, miejsce ucznia w relacjach rodzinnych, rówieśniczych, tolerancja, znajomość praw i obowiązków ucznia,  znajomość najbliższej okolicy, tożsamość narodowa, etos pracy, zagrożenia współczesnego świata, bezpieczeństwo podczas zabaw)   

V w zakresie edukacji przyrodniczej

- wiadomości i umiejętności przyrodnicze ( orientacja  w środowisku przyrodniczym, umiejętność dokonywania obserwacji, aktywność badawcza, wiedza o racjonalnym żywieniu i ochronie zdrowia, umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce)

VI w zakresie edukacji matematycznej

- wiadomości i umiejętności matematyczne ( pojęcie liczby, znajomość cyfr, technika rachunkowa w zakresie czterech działań arytmetycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie; rozwiązywanie zadań tekstowych, elementy geometrii, logiczne myślenie, wiadomości i umiejętności praktyczne w poszczególnych latach nauki, np. odczytywanie godzin na zegarze, odczytywanie wskazań termometru, odczytywanie rozkładu jazdy autobusów, mierzenie, ważenie)

VII w zakresie edukacji technicznej

- wiedza na temat środowiska technicznego oraz realizacja  „drogi” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu, dbałość o bezpieczeństwo własne i innych

VIII w zakresie wychowania fizycznego 

- sprawność fizyczna

- trening zdrowotny

- bezpieczeństwo i edukacja zdrowotna

23. Ocena zachowania. 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową i uwzględnia w szczególności:

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: przygotowanie do zajęć, kultura i higiena osobista, systematyczność i obowiązkowość, punktualność, umiejętność dokonywania samooceny, przygotowanie do zajęć, wywiązywanie się z obowiązków, np. dyżurnego  i innych zobowiązań, utrzymywanie ładu i porządku na swoim stanowisku pracy;

 b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: koleżeńskość, uczciwość     w kontaktach międzyludzkich, tolerancja wobec innych, tj. innych poglądów religijnych, wad rozwojowych, ułomności,  narodowości, umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów, dbałość i poszanowanie mienia własnego i społecznego, systematyczne i wytrwałe przezwyciężanie trudności w nauce, działanie bezinteresowne, przejawianie w działaniu własnej inicjatywy, rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności;

 c) Dbałość o honor i tradycje szkoły: aktywny udział w życiu klasy i szkoły, godne reprezentowanie klasy i szkoły na konkursach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych;

 d) Dbałość o piękno mowy ojczystej: używanie w mowie potocznej pięknego, polskiego języka, unikanie wulgaryzmów, stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników;

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, pomoc młodszym, niepełnosprawnym i osobom starszym, prawidłowa reakcja na krzywdę i przejawy zła;

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:  przestrzeganie zasad i norm funkcjonujących w grupie, umiejętność przyznawania się do błędów, umiejętność przepraszania; 

g) Okazywanie szacunku innym osobom: kulturalne odzywanie się do innych, taktowne zachowywanie się wobec dorosłych i rówieśników. 

24.  Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem lub opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.