PZO z języka polskiego

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV – VIII

(nauczyciel –Iwona Kostaniak)

1. PROGRAMY

„Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV –

VIII szkoły podstawowej, Marlena Derlukiewicz

2. PODRĘCZNIKI

„Nowe słowa na start” - podręcznik do języka polskiego dla  klasy  czwartej  i     piątej   szkoły  podstawowej, Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

„Nowe słowa na start” - podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej   szkoły podstawowej, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc,   Agnieszka    Gorzałczyńska –Mróz 

3. WYMAGANIA:

   a) Podstawowe:

UCZEŃ:

-  redaguje przewidziane programem formy wypowiedzi zgodnie z tematem :

   opowiadanie (twórcze i odtwórcze),opis, sprawozdanie, dialog, list, opis przeżyć

   wewnętrznych, charakterystyka, tekst o charakterze argumentacyjnym, zaproszenie,

   zawiadomienie, dedykację, podziękowanie, dziennik, kartkę z pamiętnika, ogłoszenie,

   życzenia, przepis, instrukcję; recenzję, rozprawkę, podanie, życiorys, CV, list

   motywacyjny, przemówienie, wywiad, scenariusz filmowy, plan odtwórczy i twórczy

   tekstu;

-  pisze poprawnie pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, gramatycznym i

   stylistycznym; dopuszcza się nieliczne błędy w łamaniu podstawowych zasad pisowni;

-  rozpoznaje pojęcia - nadawca, odbiorca;

-  rozpoznaje i nazywa intencje mówiącego;

-  wypowiada się na temat otaczającej rzeczywistości, własnych zainteresowań,

   uwzględniając różnorodne sytuacje (oficjalne, nieoficjalne);

   -  dostrzega związki między wyrazami w zdaniu (główny i poboczne);

   -  rozpoznaje i nazywa odmienne i nieodmienne części mowy;

   -  analizuje słowotwórczą budowę wyrazów (wyróżnia postawę słowotwórczą i formant);

   -  odróżnia głoskę od litery, nazywa rodzaje głosek (samogłoski – spółgłoski, dźwięczne –

   bezdźwięczne, ustne – nosowe, twarde – miękkie);

   -  poprawnie akcentuje wyrazy;

   -  dostrzega różnice między językiem potocznym, a językiem literackim oraz językiem

   regionalnym;

   -  zna znaczenie i w praktyce odróżnia pojęcia: bohater, wątek, akcja, autor, narrator,

   epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, porównanie, przenośnia, zdrobnienie, zgrubienie,

   uosobienie, ożywienie, apostrofa, anafora, pytanie retoryczne, powtórzenia, rym,

   zwrotka, refren, bajka, opowiadanie, mit, legenda, powieść, proza, poezja, hymn,

   przypowieść, nowela, dziennik, pamiętnik, fantasy, komiks, sonet, fraszka, komedia,

  pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia, neologizm, eufemizm, porównanie homerycki,

   inwokacja, symbol, alegoria;

   -  uczestniczy w rozmowie na zadany temat;

   -  rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki;

   -  tworzy logiczną, semantycznie pełną wypowiedź;

   -   dokonuje selekcji informacji;

   -  zna zasady budowania akapitów;

   -  rozróżnia i wskazuje środki perswazji, określa ich funkcję;

   -  gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi;

   -  tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję;

   - wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów;

   - odróżnia przykład od argumentu;

   - przeprowadza wnioskowanie;

   - rozpoznaje manipulację językową;

   - zna budowę utworów: lirycznego i epickiego;

   - zna znaczenie terminów związanych z telewizją, filmem, teatrem, radiem, Internetem,

   muzyką, sztukami plastycznymi;

   - czyta głośno wyraźnie, z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa;

   - czyta cicho ze zrozumieniem;

   - buduje spójną, logiczną wypowiedź ustną i pisemną; odróżnia fakt od opinii;

   - uważnie słucha;

   - dba o estetykę zapisu;

   - odróżnia elementy świata przedstawionego;

   - korzysta z różnych źródeł informacji (także przy pomocy nauczyciela)

   b) wymagania ponadpodstawowe:

   - w formach wypowiedzi przewidzianych w programie wykazuje błyskotliwość; rozwija

   temat z uwzględnieniem zasad kompozycji; odwołuje się do lektur spoza kanonu

   obowiązkowego;

   - nie łamie zasad ortografii i interpunkcji – potrafi bez pomocy nauczyciela skorzystać z

   właściwego źródła informacji;

   - używa poprawnych form gramatycznych; potrafi właściwie łączyć wyrazy tak, by

      tworzyły logiczną wypowiedź;

   - rozpoznaje i nazywa nadawcę i odbiorcę utworu prozatorskiego, lirycznego, listu,

   zaproszenia, ogłoszenia;

  - potrafi wyrażać uczucia i intencje mówiącego, naśladować je i ujmować w formie

   dialogu, polemizuje;

   - barwnie wypowiada się na temat otaczającej rzeczywistości;

   - buduje oficjalną i nieoficjalną wypowiedź w związku z określoną sytuacją życiową;

   - sprawnie nazywa i rozpoznaje części mowy i części zdania;

   - rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu i typy wypowiedzeń;

   - wskazuje cechy języka mówionego i pisanego;

   - rozpoznaje i rozumie związki frazeologiczne;

   - uczestniczy w rozmowie zgodnie z zasadami retoryki;

   - w budowie słowotwórczej wyrazów dostrzega oboczności, rozpoznaje wyrazy należące

   do jednej rodziny, rozumie mechanizm upodobnień fonetycznych;

   - dostrzega zróżnicowanie słownictwa;

   - sprawnie dzieli wyrazy na głoski, sylaby, litery, określa cechy głosek, dostrzega

   dwufunkcyjność głoski i;

   - poprawnie akcentuje wyrazy z uwzględnieniem wyjątków;

   - potrafi nadać wypowiedzi zabarwienie emocjonalne, zgodnie z intencją;

   - tworzy baśń, mit i podanie zgodnie z wymaganiami gatunku;

   - odczytuje symboliczne znaczenie utworu;

   - podejmuje próby samokształcenia;

   - korzysta z różnych słownikowych źródeł informacji ogólnej i specjalistycznej oraz

     Internetu.

OCENIANIU PODLEGAJĄ:

   - prace klasowe,

   - testy,

   - kartkówki,

   - odpowiedź ustna,

   - opowiadanie ustne (twórcze i odtwórcze),

   - dyskusja,

   - recytacja,

   - praca plastyczna,

   - praca domowa

   - praca w grupach

   - przygotowanie do lekcji

   - aktywność na lekcji

   - aktywność poza lekcjami

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH

 (prace klasowe, zadania domowe, prace pisane podczas lekcji )

- podczas oceny brane są pod uwagę następujące elementy:treść, styl, forma, język,ortografia, interpunkcja,

- praca nie na temat jest oceniana na ocenę niedostateczną,

- w pracy zbyt krótkiej nie podnosi się oceny za brak błędów ortograficznych i interpunkcyjnych,

- prace uczniów w klasach VII-VIII są oceniane zgodnie z zasadami egzaminacyjnymi.

KRYTERIA OCENY RECYTACJI:

-  stopień opanowania pamięciowego tekstu,

-  dykcja,

- interpretacja tekstu,

- postawa.

KRYTERIA OCENY DYKTANDA:

- dyktando z wyrazów znajdujących się w przeanalizowanych ćwiczeniach oraz uzupełnianie luk:

0 bł. – 5

1 bł. – 4

2 – 3 bł. – 3

4 -5 bł. – 2

6 bł. I więcej -1

- dyktando z różnych wyrazów:

 0 bł. – 5

1 -2 bł. – 4

3 – 4 bł. – 3

5 -6 bł. – 2

7 bł. I więcej -1

Uczniowie z opiniami o dysleksji mogą popełnić o 2 błędy więcej.

KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI USTNEJ ODTWÓRCZEJ:

- rzeczowość, zgodność z tematem,

- uzasadnianie sądów (argumentacja),

- barwność języka i stylu,

- językowa i gramatyczna poprawność,

- prawidłowa, trójdzielna kompozycja.

KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI USTNEJ TWÓRCZEJ:

- rzeczowość, zgodność z tematem,

- oryginalność, pomysłowość w doborze treści,

- barwność języka i stylu,

- językowa i gramatyczna poprawność,

- prawidłowa, trójdzielna kompozycja.

OCENA AKTYWNOŚCI NA LEKCJI

Aktywność ucznia może być nagrodzona plusem, gdy uczeń bierze udział w dyskusji, wypowiada się na temat oraz popiera wypowiedź cytatem. Pięć plusów to ocena bardzo dobra.

OCENA AKTYWNOŚCI POZALEKCYJNEJ:

- udział w zajęciach przygotowujących do konkursów przedmiotowych,

- udział w konkursach,

- widoczny wkład w organizację apeli, uroczystości szkolnych, akademii, festynów itp.,

- własna inicjatywa (pomysł konkursu, zajęć pozalekcyjnych).

OCENA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO LEKCJI:

   a) zakres treści przygotowanego materiału,

   b) sposób prezentacji,

   c) rzeczowość w przedstawianiu treści,

   d) wykorzystane materiały,

   e) atrakcyjność dla słuchaczy.

KARTKÓWKI

   Obejmują materiał z maksymalnie trzech ostatnich lekcji i trwają nie dłużej niż 15 minut.

   Kartkówki są oceniane zgodnie ze skalą procentową z WZO.

   Nie ma możliwości poprawy oceny z kartkówki.

KRYTERIUM OCENY PRAC PLASTYCZNYCH:

   - zgodność z poleceniem (tematem pracy),

   - precyzja wykonania,

   - estetyka wykonania,

   - poziom trudności zastosowanej techniki,

   - zastosowany format (materiał).

KRYTERIA OCENY ZNAJOMOŚCI PRZYPADKÓW I ALFABETU

Uczeń po uprzednim przypomnieniu na lekcji i dokładnym wyćwiczeniu zdaje ustnie lub pisemnie w/w formy.

Za poprawną odpowiedź otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Jeżeli popełni błąd, otrzymuje ocenę niedostateczną. Może poprawić negatywną ocenę w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

OCENA PRACY W GRUPIE

Zostaje ustalona na podstawie decyzji lidera grupy, który określa osoby zasługujące na pozytywną ocenę, a także obserwacji nauczyciela. Decydujący głos ma nauczyciel.

OKREŚLENIE WAŻNOŚCI OCEN

Najważniejsze są oceny z testów, prac klasowych.

ZASADY POPRAWIANIA STOPNI SĄ NASTĘPUJĄCE:

Uczeń ma możliwość poprawiania oceny niedostatecznej. Termin i formę poprawy uzgadnia z nauczycielem.

Uczeń nie może poprawić oceny niedostatecznej za nieodrobione zadanie domowe o niskim stopniu trudności (np. zadania z zeszytu ćwiczeń, podręcznika czy też krótkie zadania redakcyjne, itp.), kartkówkę, ustną odpowiedź dotyczącą 3 ostatnich lekcji.

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną za nieodrobione zadanie domowe o znacznym stopniu trudności, wymagające wysiłku ucznia, jednak po wyrażeniu zgody nauczyciela.

Uczeń, który nie pisał pracy klasowej lub sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych lubotrzymał z niej ocenę niedostateczną, musi pracę napisać w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły lub otrzymania oceny. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów.

NIEPRZYGOTOWANIA

Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie lub brak pracy domowej bez usprawiedliwienia. Nauczyciel zgłoszenie odnotowuje w dzienniku za pomocą kropki. Nie można zgłosić nieprzygotowania lub braku pracy domowej od formy zadanej                                             z wyprzedzeniem co najmniej na przedostatniej lekcji (praca klasowa, recytacja, praca pisemna zadana z wyprzedzeniem).

Brak pracy domowej bez uprzedniego zgłoszenia przez ucznia przed rozpoczęciem lekcji skutkuje minusem. Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Uczeń na bieżąco jest informowany, które wiadomości i umiejętności powinien uzupełnić lub udoskonalić oraz w jaki sposób może to uczynić.

Uczniowie ze stwierdzoną dysfunkcją są oceniani indywidualnie, zgodnie z zaleceniem z poradni PP.

Pozostałe ustalenia dotyczące trybu oceniania, poprawiania ocen czy zgłaszania nieprzygotowania do lekcji są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. Zagadnienia nie ujęte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania zawarte są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.