PZO z muzyki

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI 

w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie

w klasach IV-VII

I. Na ocenę z muzyki wpływa:

 

- aktywne uczestnictwo w lekcji

- stosunek do przedmiotu, zaangażowanie w zajęcia

- wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy

- umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce

- znajomość utworów muzycznych objętych programem nauczania

- prowadzenie zeszytu ćwiczeń i odrabianie prac domowych

 

II. Ocenie podlega:

 

- śpiew - pamięciowe opanowanie obowiązkowych utworów

- odpowiedź ustna lub krótki sprawdzian - znajomość elementarnych wiadomości z teorii i
 historii muzyki

- praca na lekcji - zaangażowanie w naukę gry, śpiewu, realizację ćwiczeń muzycznych, pracę z podręcznikiem czy zeszytem ćwiczeń

- uczestnictwo w zajęciach muzycznych pozalekcyjnych (chór szkolny)

 

Przy ocenianiu ucznia ze śpiewu brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje dziecka: jego możliwości słuchowo-głosowe, poczucie rytmu, dykcja oraz prawidłowa postawa podczas wykonywania utworu. Brak słuchu muzycznego czy poczucia rytmu nie dyskwalifikują dziecka w ocenie ze śpiewu. W przypadku niedyspozycji głosowych, takich jak np. mutacja głosu u chłopców, czy problemy zdrowotne u dzieci, uczeń jest zwolniony z obowiązku śpiewania utworu i ogranicza się jedynie do starannej recytacji lub rytmizacji tekstu.

 

Dodatkowe oceny mogą otrzymać uczniowie biorący aktywny udział w uroczystościach i apelach szkolnych, imprezach pozaszkolnych, przeglądach, festiwalach i konkursach muzycznych, ewentualnie dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne w ogniskach i szkołach muzycznych (wówczas prezentują one swe umiejętności na forum klasy lub szkoły).

 

Uczeń może uzyskać dodatkową ocenę z muzyki, gdy spełnia wymogi dotyczące jego uczestnictwa i zaangażowania w lekcji.

- uczeń jest obserwowany przez nauczyciela, ocenie podlega jego aktywność na lekcji za co może otrzymać (+) plus lub (-) minus

- uzyskanie trzech plusów (+) jest jednoznaczne z oceną bardzo dobrą (5)

- uzyskanie trzech minusów (-) jest jednoznaczne z oceną niedostateczną (1)

- minusy uzyskuje uczeń także za nieprzygotowanie do zajęć, brak pracy domowej, brak podręcznika lub zeszytu ćwiczeń lub innych wskazanych przez nauczyciela pomocy dydaktycznych

 

Wpływ na oceny ma również kultura osobista i postawa na lekcjach.

Systematyczne uczęszczanie i aktywny udział ucznia w dodatkowych zajęciach kółka muzycznego, chóru, występy w konkursach na szczeblu wyższym niż szkolny (zajęcie miejsca) skutkuje podniesieniem oceny semestralnej lub rocznej. W zasłużonych przypadkach uczeń otrzymuje ocenę celującą.

 

III. Kryteria oceniania i zasady wystawiania oceny semestralnej i rocznej:

Oceny pracy dokonuje się według skali od 1 do 6. Dla poszczególnych ocen przyjęto następujące kryteria, które uczeń powinien spełnić podczas realizacji nauczania przedmiotu muzyki:

Uczeń otrzymuje ocenę celującą (6), gdy:

· opanował wiedzę muzyczną na poziomie wykraczającym poza program nauczania,

· opanował grę na dowolnym instrumencie w sposób wykraczający poza wymagania określone

programem nauczania,

· śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem emisyjnym, intonacyjnym

i dykcyjnym,

· prezentuje utwory niepoznawane na lekcjach muzyki,

· reprezentuje szkołę podczas konkursów, festiwali muzycznych i osiąga na nich sukcesy,

· bierze aktywny udział w życiu artystycznym i kulturalnym szkoły i społeczności lokalnej,

· pracuje samodzielnie,

· dba o swój rozwój muzyczny

· jest zawsze przygotowany do zajęć

· zawsze bierze aktywny udział w zajęciach,

· wspomaga swoją wiedzą i umiejętnościami innych uczniów,

· jest kreatywny: tworzy nietypowe rozwiązania, wymyśla własne kompozycje,

· z własnej woli podejmuje się dodatkowych zadań.

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5), gdy:

· w pełni przyswoił sobie wiadomości objęte programem nauczania,

· gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, prawidłowo pod
  względem melodycznym i rytmicznym,

· śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem emisyjnym, intonacyjnym

   i dykcyjnym,

· pracuje samodzielnie,

· jest zawsze przygotowany do zajęć,

· zawsze bierze aktywny udział w zajęciach.

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

· przyswoił sobie zdecydowaną większość wiadomości objętych programem,

· gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, zdarzają mu się nieliczne

  pomyłki melodyczne i rytmiczne, przy pomocy nauczyciela podejmuje trud ich poprawienia,

· śpiewa w grupie, stara się o prawidłowość wykonania pod względem emisyjnym,  
   intonacyjnym i dykcyjnym,

· prawie zawsze jest przygotowany do zajęć (nauczyciel powinien określić, jak często może
  się zdarzyć nieprzygotowanie do zajęć),

· prawie zawsze bierze aktywny udział w zajęciach.

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

· przyswoił sobie przynajmniej połowę materiału objętego programem nauczania,

· podejmuje próby gry na instrumentach, zdarzają mu się liczne pomyłki, nie podejmuje trudu
  ich poprawienia,

· czasami śpiewa w grupie,

· dość często jest nieprzygotowany do zajęć czasami bierze aktywny udział w zajęciach,

· nie pracuje samodzielnie.

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

· w niewielkim stopniu opanował wiadomości objęte programem nauczania,

· niechętnie podejmuje próby gry na instrumentach,

· rzadko śpiewa w grupie,

· rzadko bierze aktywny udział w zajęciach,

· nie pracuje samodzielnie,

· często jest nieprzygotowany do zajęć

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

· nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem,

· nie bierze czynnego udziału w zajęciach,

· praktycznie nigdy nie jest przygotowany do zajęć,

· lekceważy przedmiot,

· nie śpiewa w grupie.