PZO z języka angielskiego

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI

 

§ 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDYKACYJNYCH UCZNIÓW

 

 1. FORMY OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, WAGA OCEN:

   

  1.

Przewiduje się następujące formy oceniania wiadomości i umiejętności:

 • · zapowiedziane prace klasowe (sprawdziany, testy rozumienia ze słuchu, testy czytania ze zrozumieniem, wypowiedzi pisemne). Dopuszcza się łączenie różnych typów testów w ramach jednej pracy klasowej;
 • · wypowiedzi ustne;
 • · kartkówki (niezapowiedziane – obejmujące materiał gramatyczno-leksykalny z ostatnich trzech zajęć edukacyjnych lub zapowiedziane – obejmujące materiał określony przez nauczyciela);
 • · aktywność na zajęciach edukacyjnych;
 • · zadania domowe;
 • · projekty;
 • · inne (np. prezentacje multimedialne, praca na lekcji, itp.).

 

 

 

Poszczególne formy oceniania wiadomości i umiejętności mają następującą wagę:

 

Forma

Waga

Olimpiada języka angielskiego, konkursy

4

Sprawdzian / Poprawa sprawdzianu

10

Testy umiejętności językowych

5

Wypowiedzi pisemne

5

Kartkówki

8

Wypowiedzi / odpowiedzi ustne

1

Czytanie

4

Projekty/ zadania dodatkowe

5

Zadania domowe

1

Aktywność / praca na lekcji

3

Przygotowanie do lekcji

3

Inne

1

 

Nauczyciel informuje uczniów o stopniu trudności zadań przed przeprowadzeniem poszczególnych form oceniania wiadomości i umiejętności. Nauczyciel może odstąpić od którejś z form oceniania, jeśli w danym zespole klasowym nie widzi potrzeby jej stosowania.

2

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne do poziomu koniecznego w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 

 

 

 1. USTALENIA DOTYCZĄCE PRAC KLASOWYCH, KARTKÓWEK I INNE

   

  l

  Uczeń ma obowiązek przystąpienia do sprawdzianu, kartkówki lub innej pisemnej formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności. Uczeń nieobecny na sprawdzianie, kartkówce lub innej pisemnej formie sprawdzenia wiadomości i umiejętności (np. test rozumienia ze słuchu, test umiejętności czytania ze zrozumieniem, itp.) z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego, otrzymuje wpis „nb” (nieobecny).

   

  2

  Uczeń nieobecny na zajęciach edukacyjnych, na których sprawdzana jest wiedza i umiejętności w formie pisemnej ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian, kartkówkę itd. i może być rozliczony ze znajomości materiału będącego przedmiotem oceny na najbliższych zajęciach, na których jest obecny. W wyjątkowych przypadkach (np. dłuższa choroba) uczeń przystępuje do napisania zaległej formy w ciągu dwóch tygodni od ustania jego nieobecności lub w innym ustalonym z nauczycielem terminie. Jeśli uczeń uchyla się od nadrobienia zaległości, nauczyciel sam wyznacza termin i formę nadrobienia zaległości bez uprzedzania o tym ucznia, np. na pierwszej lekcji po upływie umówionego terminu, na której uczeń jest obecny. Nauczyciel zamienia wpis „nb” na ocenę, którą uczeń uzyskał.

   

  3

Prace klasowe / kontrolne napisane na ocenę niedostateczną należy poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Poprawa może nastąpić tylko raz. Jeżeli uczeń nie poprawi sprawdzianu na wyższą ocenę, nauczyciel nie wpisuje kolejnej oceny niższej lub równej ocenie otrzymanej pierwotnie ze sprawdzianu. Kartkówki nie podlegają poprawie, jednak powinien o tym poinformować uczniów na jednych z pierwszych zajęć edukacyjnych.

 

4

Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt zgodnie z wymaganiami nauczyciela oraz przynosić go na lekcje wraz z podręcznikiem (i zeszytem ćwiczeń), chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej.

5

Uczeń ma obowiązek uzupełniać wszystkie braki wynikające z jego nieobecności.

 

6

Ocena semestralna lub roczna nie musi być średnią ważoną ocen cząstkowych wyliczonych przez dziennik elektroniczny.

 

 

 1. TRYB ZGŁASZANIA NIEPRZYGOTOWAŃ

   

  l

  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji z powodu nieobecności jeśli:

  • · reprezentował szkołę na międzyszkolnych zawodach przedmiotowych lub sportowych;
  • · reprezentował szkołę w akcjach i przedsięwzięciach o charakterze np. charytatywnym;
  • · brał udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach;
  • · był chory, i stan jego zdrowia nie pozwolił mu na nadrobienie zaległości.

  Nieprzygotowanie może być spowodowane również innymi ważnymi przyczynami losowymi, które uniemożliwiły uczniowi opanowanie wymaganego materiału pomimo obecności na ostatniej lekcji. W takich sytuacjach nauczyciel zwalnia ucznia z konieczności pisania kartkówki lub przystąpienia do odpowiedzi ustnej i wyznacza mu termin na nadrobienie zaległości.

   

  2

  Uczniowie za każde nieprzygotowanie do lekcji otrzymują „-”. Trzy „-” skutkują oceną cząstkową niedostateczną.

   

 2. OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

   

  1

  Oceny bieżące ustala się według skali punktowej przeliczonej na oceny cyfrowe.

   

  2

  Sprawdziany oraz inne formy oceniania wiadomości i umiejętności oceniane są według następującej skali procentowej:

  0% - 29% - ocena niedostateczna (1)

  30% - 49% - ocena dopuszczająca (2)

  50% - 69% - ocena dostateczna (3)

  70% - 89% - ocena dobra (4)

  90% - 98% - ocena bardzo dobra (5)

  99% - 100% - ocena celująca (6)

   

  3

  Przy ocenach bieżących oraz śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaków plus i minus.

   

  4

  Zasady wystawiania ocen są ustalane przez nauczyciela uczącego dla każdej formy oddzielnie, w zależności od sprawdzanych umiejętności.

   

   

   

 3. KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI USTNYCH I PISEMNYCH

   

  1

  W wypowiedziach ustnych oceniana jest :

  • · sprawność komunikacyjna
  • · zakres środków leksykalno-gramatycznych
  • · poprawność środków leksykalno-gramatycznych
  • · wymowa
  • · płynność wypowiedzi.

   

   

   

  2

  Wypowiedzi pisemne na poziomie podstawowym są oceniane według kryteriów:

  • · treść: od 0 do 4 punktów
  • · spójność i logika: od 0 do 2 punktów,
  • · zakres środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 2 punktów,
  • · poprawność środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 2 punktów.

  Razem uczeń może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

   

 4. OCENY I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA KLASYFIKACYJNE OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

   

  1

  Kryteria, które powinien spełnić uczeń, aby uzyskać poszczególne oceny śródroczne lub roczne:

   

  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

  • § posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i z realizowanego program nauczania,
  • § samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
  • § biegle posługuje się posiadaną wiedzą w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
  • § osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach języka angielskiego.

   

  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

  • § opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej i z realizowanego programu nauczania,
  • § sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
  • § samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,
  • § potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

  • § dobrze opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej i z realizowanego programu nauczania,
  • § samodzielnie poprawnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

   

  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

  • § nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania,
  • § rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

   

  Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

  • § ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,
  • § rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
  • § pomimo trudności stara się opanować materiał przewidziany do realizacji w danej klasie w danym roku szkolnym.

   

  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

  • § nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
  • § nie rozwiązuje (nie wykonuje) zadań o niewielkim stopniu trudności.

   

  § 2 UZASADNIANIE OCEN

   

  1

  Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę, podając na pracy pisemnej ucznia kryteria oceniania w formie punktowej (liczba uzyskanych punktów za poszczególne zadanie i za całość) bądź opisowej, a w przypadku wypowiedzi / odpowiedzi ustnej podaje uzasadnienie po zakończeniu wypowiedzi / odpowiedzi ucznia. 

   

  § 3 UDOSTĘPNIANIE PRAC

   

  1

  Sprawdzone i ocenione prace ucznia są udostępniane uczniowi w czasie zajęć edukacyjnych, a jego rodzicom podczas zebrań informacyjnych lub konsultacji. Nauczyciel wskazuje prace, które mogą być zatrzymane przez uczniów. Pozostałe prace uczeń przekazuje nauczycielowi najpóźniej do końca trwającej lekcji.

   

   

  § 4 TRYB WYSTAWIANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH

   

  I. WARUNKI POPRAWIENIA ŚRÓDROCZNEJ NIEDOSTATECZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

   

  Nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala tryb i czas poprawy oceny niedostatecznej za pierwszy semestr. Uczeń jest zobowiązany poprawić/zaliczyć całość lub część materiału realizowanego w tym semestrze w formie pisemnej i/lub ustnej ustalonej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia najpóźniej do końca marca danego roku szkolnego.

   

   

  II. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

   

  1

  Propozycja rocznej oceny klasyfikacyjnej jest konsekwencją ocen uzyskanych przez ucznia z prac klasowych, kartkówek, odpowiedzi ustnych oraz innych form aktywności podlegających ocenie w trakcie trwania roku szkolnego. Warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej na koniec roku szkolnego jest zaliczenie wszystkich prac klasowych na ocenę pozytywną chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej. W przypadku oceny rocznej nauczyciel bierze również pod uwagę ocenę za pierwszy semestr.

   

  2

  Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. Warunki i tryb jej uzyskania ustala nauczyciel. Nauczyciel rozpatruje sprawę każdego ucznia indywidualnie w zależności od ocen bieżących ucznia, jego frekwencji na zajęciach, jak również systematycznego zaangażowania i aktywności na zajęciach. Jeśli nauczyciel zdecyduje o możliwości uzyskania przez ucznia oceny rocznej wyższej niż przewidywana, wówczas określa formę, zakres i termin poprawy. Nauczyciel może wymagać od ucznia zaliczenia całości lub części materiału realizowanego w danym roku szkolnym na co najmniej taką ocenę, o jaką się on ubiega.

   

  3

  Uczeń zgłasza nauczycielowi chęć uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej najpóźniej na 7 dni roboczych przed końcoworoczną radą klasyfikacyjną.

   

   

  § 5 EGZAMIN POPRAWKOWY

   

  1

  Po klasyfikacji rocznej uczeń, któremu przysługuje prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej otrzymuje od nauczyciela uczącego zakres wiadomości i umiejętności obowiązujących go na egzaminie.

   

  2

  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej. Zadania na egzamin przygotowuje nauczyciel zgodnie ze zrealizowanym zakresem podstawy programowej i programu nauczania w danym oddziale w danym roku szkolnym. Obie części egzaminu punktowane są oddzielnie, a ocena końcowa wynika z sumy uzyskanych punktów. Oceny wystawiane są według takiej samej skali jak w przypadku prac klasowych.