PZO z religii

Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Kruszewie

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III

 

I.  Ocenie podlegają:

 

 wiadomości i umiejętności związane z realizowanym programem,

 wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym,

 znajomość modlitw,

 praca na katechezie,

 przygotowanie do katechezy,

 zadania domowe,

 zadania dodatkowe.

 

II.  Przy klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej brane będą także pod uwagę:

 

 postawa wobec przedmiotu,

 systematyczność i pilność,

 postawa wobec „miejsc świętych”, czasu modlitwy i słuchania Słowa Bożego oraz znaków religijnych,

 zaangażowanie w grupy religijne i modlitewne,

 uczestnictwo w konkursach religijnych, zaangażowanie w przygotowanie przedstawień, inscenizacji i wieczornic, koncertów o treściach i przesłaniu religijnym,

 uczestnictwo w życiu parafii.

 

III.  Uczeń jest oceniany za:

 

 wypowiedzi ustne,

 prace pisemne (kartkówki -od klasy II, sprawdziany, prace klasowe, testy od klasy III),

 prace domowe,

 prace z tekstem,

 • zadania i prace dodatkowe związane z przedmiotem,

   praca na katechezie – ocena w formie „plusa” za aktywność (w szczególnie uzasadnionym przypadku „minus”).

  Uzyskanie trzy razy „plus” oznacza ocenę bardzo dobrą, uzyskanie trzy razy „minus” – ocenę niedostateczną.

   

  IV.  Przygotowanie do katechezy

 • uczeń powinien mieć zeszyt, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń (ten ostatni zależy od ustalenia katechety).

  Brak przygotowania będzie zaznaczony symbolem „minus”. Oceny cząstkowe jak

  i śródroczne oraz końcoworoczne to oceny cyfrowe.

   

   

   

   

 1. Kryteria oceniania na lekcji religii. Skala ocen:

   

   celujący - 6 - cel.

   bardzo dobry - 5 - bdb.

   dobry - 4 - db.

   dostateczny - 3 - dst.

   dopuszczający - 2 - dop.

   niedostateczny - 1 – ndst.

   

  Ocenianie sprawdzianów i odpowiedzi ustnych:

   

  0-29 % wykonania zadań – ocena niedostateczna,

  30-49 % wykonania zadań – ocena dopuszczająca,

  50-69 % wykonania zadań – ocena dostateczna,

  70-89% wykonania zadań – ocena dobra,

  90-98% wykonania zadań – ocena bardzo dobra,

  99 -100% wykonania zadań – ocena celująca.

   

   

   Podczas zajęć z religii, uczniowie mogą otrzymać oceny zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. Stosuje się oceny cyfrowe -1,2,3,4,5,6. Ponadto obok ocen w zeszycie uczniów mogą pojawić się znaczki np.+. -,V, „buźki”,

   za wspaniale wykonane zadanie,

   za dobrze wykonane zadanie,

   za niedokładne zrobienie zadania,

   za brak zadania.

   

  Bardzo dobre zachowanie na lekcji promowane jest pochwałą także wpisywaną do dziennika, która w szczególny sposób określa stosunek danego ucznia do przedmiotu i jest wyrazem wewnętrznego zaangażowania i postawy.

  Praca w grupach i inne zadania do wykonania mogą być oceniane wg. ustalonej punktacji

  i przyjętych zasad, reguł gry.

   

   

  VI. Wymagania w obrębie poszczególnych poziomów stopni - brane pod uwagę przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych są następujące:

   

  A. STOPIEŃ CELUJĄCY /6/

   

  Wymagania obejmują pełen zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, zawsze potrafi zastosować posiadaną wiedzę, samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji.

  W szczególności:

   spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej,

   opanował pełen zakres wiedzy, postaw i umiejętności na poziomie danej klasy,

   angażuje się w prace pozalekcyjne,

   uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej, przedstawieniach szkolnych o treściach religijnych, konkursach plastycznych związanych z przedmiotem,

   twórczo uczestniczy w życiu parafii,

   jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzą żadnych zastrzeżeń,

   prowadzi systematyczne przygotowanie do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania i Eucharystii,

    rozwija własną modlitwę,

   czyta Pismo Św., książki, czasopisma religijne,

   posiada inne osiągnięcia promujące ocenę celującą.

   

  B.  STOPIEŃ BARDZO DOBRY /5/

   

  Wymagania obejmują umiejętności, wiadomości, postawy, które są trudne do opanowania, twórcze, wyspecjalizowane. W szczególności:

   spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej,

   opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności na poziomie danej klasy,

   posiada pełną znajomość pacierza,

   wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe,

   aktywnie uczestniczy w katechezie,

   jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem,

   jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń,

   chętnie uczestniczy w życiu parafii,

   prowadzi systematyczne przygotowanie do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania

  i Eucharystii,

   chętnie czyta Pismo Św. i książki o tematyce religijnej,

   posiada inne osiągnięcia promujące ocenę bardzo dobrą.

   

   

  C.  STOPIEŃ DOBRY /4/

   

  Wymagania obejmują wiadomości, postawy, umiejętności, które są umiarkowanie trudne do opanowania, przydatne w dalszej nauce, stosowane w sytuacjach trudnych, w szczególności:

   spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej,

   opanował wiedzę religijną w zakresie dobrym,

   wykazuje się dobrą znajomością pacierza, prowadzi mniej niż systematyczne przygotowanie do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania i Eucharystii,

    zeszyt prowadzi systematycznie,

   jest przygotowany do lekcji,

   jest zainteresowany przedmiotem,

   włącza się w przeżycia Roku Liturgicznego,

   stara się być aktywnym podczas lekcji,

   posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę dobrą.

   

  D.  STOPIEŃ DOSTATECZNY /3/

   

  Wymagania obejmują wiadomości, postawy i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, całkowicie niezbędne w danej nauce, bezpośrednio użyteczne w życiu szkolnym, stosowane w sytuacjach typowych. W szczególności:

   spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej,

   opanował łatwe, całkowite niezbędne wiadomości,

   wykazuje się dostateczną znajomością pacierza,

 • niesystematycznie przygotowuje się do przyjęcia sakramentu pokuty i Eucharystii,

   prowadzi zeszyt mało systematycznie,

   prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem,

   stara się uczestniczyć w życiu parafii,

   posiada inne osiągnięcia indywidualne umożliwiające uzyskanie oceny dostatecznej.

   

   

   E.  STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY /2/

   

  Wymagania obejmują wiadomości, umiejętności, postawy, które określają dopuszczający zakres wiedzy, postaw, umiejętności, są bardzo łatwe do opanowania, w szczególności:

  opanował podstawowe pojęcia religijne,

   prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności,

   prowadzi zeszyt,

 • niesystematycznie przygotowuje się do przyjęcia sakramentu pokuty i Eucharystii,

   posiada problemy ze znajomością Pacierza,

   ma poprawny stosunek do religii,

   sporadycznie uczestniczy w liturgii,

   istnieją inne uwarunkowania uzasadniające ocenę dopuszczającą.

   

   

   

  F. STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY /1/

   

  Stopień niedostateczny uczeń otrzyma gdy:

   nie opanował podstawowych pojęć religijnych,

   nie wykazuje się znajomością pacierza,

  • nie przygotowuje się do przyjęcia sakramentu pokuty i Eucharystii,

    nie posiada zeszytu,

    lekceważy przedmiot,

    nieodpowiednio zachowuje się na katechezie,

    opuszcza lekcje religii,

    występują inne uwarunkowania indywidualne wskazujące na ocenę niedostateczną. Podczas katechezy katecheta będzie kierował się się zasadami, ustalanymi na początku roku szkolnego!