PZO z fizyki

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

„FIZYKA”

na poszczególne oceny

w klasach 7 i 8

Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach fizyki w klasie siódmej:

1. Rok szkolny 2018/2019.

2. Podstawa prawna opracowania PZO:

Przedmiotowe zasady ocenia z fizyki opracowany został w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534),

- Podstawę programową z fizyki dla szkół podstawowych;

- Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką” Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik;

- Statutu Szkoły;

3. Tytuły i autorzy podręczników: „Spotkania z fizyką” Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska; „Spotkania z fizyką” Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

4. Wydawnictwo: Nowa Era

 

I. Cele ogólne oceniania:

- rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach    w tym zakresie,

- motywowanie ucznia do dalszej pracy,

- pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu,

- informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, trudnościach lub specjalnych uzdolnieniach dziecka,

- dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

 

II. Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania                i oceniania osiągnięć uczniów:

 

II.1 Zasady obowiązujące w ocenianiu:

a) Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

b) Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

c) Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zazwyczaj poprzedzone są powtórzeniem, podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości.

d) Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane.

e) Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

f) Pracę klasową napisaną na oceną niedostateczną lub dopuszczającą uczeń może poprawić  w ciągu miesiąca od dnia podania informacji o ocenach.

g) Po dłużej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez 5 dni.

h) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji: 2 razy w semestrze przy 2 lekcjach w tygodniu. Przez nieprzygotowanie rozumie się: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.

i) Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie (h) uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

j) Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec I semestru, musi zaliczyć ten semestr w terminie uzgodnionym z nauczycielem w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego.

k) Aktywność na lekcji nagradzana jest (+) . Za 5 (+) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumie się: częste zgłaszanie się na lekcji, udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywną pracę w grupach.

l) Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

ł) Ocenianie odbywa się w dzienniku elektronicznym LIBRUS Synergia.

 

II.2 Elementy wchodzące w zakres oceny:

Przedmiotem kontroli, oceny i diagnozy osiągnięć edukacyjnych ucznia są:

a) wiadomości – uczeń wie i rozumie;

b) umiejętności – uczeń potrafi;

c) postawy – zaangażowanie w procesie nauczania – zainteresowania, uczenie się, aktywność, systematyczność.

 

II.3 Narzędzia kontroli:

- pisemne prace kontrolne lub testy – przeprowadzone po zakończeniu każdego działu lub kilku działów, zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni,

- kartkówki obejmujące nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne (nie muszą być poprzedzone wcześniejszą zapowiedzią),

- odpowiedzi ustne dotyczące materiału z trzech ostatnich lekcji,

- aktywność ucznia – zaangażowanie ucznia, wiedza merytoryczna, sprawność operowania językiem fizycznym, skuteczność komunikacji oraz umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi, ćwiczenia dodatkowe, korzystanie

z różnych źródeł informacji;

- prace domowe - wiedza merytoryczna, sprawność operowania językiem fizycznym,

- formy pracy twórczej na lekcji – prace grupowe teoretyczne lub doświadczalne, prezentacje nowych rozwiązań problemów stawianych przez nauczyciela lub innych uczniów – oceniane każdorazowo przez nauczyciela;

- formy pracy twórczej w domu – prace dodatkowe, schematy, plansze, referaty przygotowywane w domu i wygłaszane na lekcji lub sprawdzane przez nauczyciela;

- udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

- postawy ucznia w procesie edukacyjnym.

 

II.4 Oceny bieżące ustala się wg następującej skali (zgodnie ze Statutem Szkoły):

6, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 2-, 1+, 1.

 

II.5 Sumę punktów uzyskanych podczas pisania prac kontrolnych, pisemnych przelicza się na oceny wg skali zgodnej ze Statutem Szkoły.

 

II.6 Sposoby informowania uczniów:

- na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO,

- wymagania na poszczególne oceny udostępnione są przez nauczyciela wszystkim uczniom/rodzicom/opiekunom na ich prośbę,

- oceny są jawne (dla danego ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych), oparte o opracowane kryteria,

- sprawdziany przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego.

 

II.7 Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów):

- wychowawca na pierwszym zebraniu informuje rodziców o WSO,

- o ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach lub w czasie indywidualnych spotkań,

- rodzice mają wgląd do dziennika elektronicznego, gdzie mogą sprawdzić bieżące oceny swego dziecka,

- informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana rodzicom zgodnie z procedurą zawartą w Statucie Szkoły.

 

II.8 Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej:

- ocenianie semestralne i roczne powinno być dokonane na podstawie przynajmniej 4 ocen (przy 2 godz. zajęć tygodniowo) cząstkowych,

- ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych,

- oceny uczniów uczestniczących w konkursach i olimpiadach chemicznych, którzy przejdą pozytywnie etap 1, mają ocenę o stopień wyższą niż wynika to z bieżących ocen.

 

II.9 Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów:

- uczeń może systematycznie, na bieżąco poprawić ocenę (praca klasowa w ciągu 2 tygodni),

- w wyjątkowych przypadkach poprawianie może odbywać się za zgodą nauczyciela bezpośrednio przed wystawieniem oceny semestralnej lub rocznej,

- w wyjątkowych przypadkach losowych uczeń może być zwolniony               ze sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej,

- uczniowie mogą uzupełniać braki z przedmiotu w ramach konsultacji            z nauczycielem,   

- obowiązkiem każdego ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

 

II.10. Uczniowie z dysfunkcjami orzeczonymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

- uczniowie posiadający informację o dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do ich możliwości - otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 27 % punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki;

- w przypadku uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o dysleksji i dysgrafii przy ocenie zadań i prac pisemnych, błędy wynikające z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę;

-  uczniowie posiadający opinię o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac pisemnych lub przewiduje się mniejszą ilość zadań;

- uczniowie mający opinię o trudnościach w pisaniu, mogą zaliczać kartkówki i sprawdziany ustnie, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

- uczniowie niedosłyszący zaliczają materiał pisemnie (kartkówki i sprawdziany) oraz uzyskują oceny jedynie z prac pisemnych;

- uczniom z upośledzeniem w stopniu lekkim obniża się wymagania programowe, a prace pisemne zalicza się na poziomie 50 % uzyskanych punktów, stosując przeliczanie na oceny wg przyjętej skali.

 

II.11. Wymagania na poszczególne oceny:

 

Stopień dopuszczający

Na wystawienie uczniowi stopnia do puszczającego pozwala przyswojenie przez niego treści koniecznych. Taki uczeń z pomocą nauczyciela jest wstanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach.

 

Stopień dostateczny

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który opanował wiadomości podstawowe i z niewielką pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe problemy. Analizuje również podstawowe zależności, próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko.

 

Stopień dobry

Stopień dobry można wy stawić uczniowi, który przyswoił treści rozszerzające, właściwie stosuje terminologię przedmiotową, aktywnie uczestniczy

w zajęciach oraz stosuje wiadomości w sytuacjach typowych w/g wzorów znanych z lekcji i podręcznika, a także rozwiązuje typowe problemy

z wykorzystaniem poznanych metod. Ponadto samodzielnie pracuje

z podręcznikiem i materiałami źródłowymi.

 

Stopień bardzo dobry

Uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą jeżeli opanował treści dopełniające. Taki uczeń umie samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić swych poglądów.

 

Stopień celujący

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające oraz posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania dla danej klasy. Uczeń potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości oraz z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Pod okiem nauczyciela prowadzi też własne prace badawcze.