PZO z matematyki

Zasady oceniania uczniów z matematyki w klasie 4 i 5 na podstawie materiałów opracowanych przez wydawnictwo Nowa Era do podręcznika „Matematyka z kluczem”

I. Ogólne

1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią.

2.  Nauczyciel:

 • informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
 • udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 • motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;
 • dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
 • Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 • Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 • Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

 

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

 Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace domowe i aktywność ucznia na lekcji. 

Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.

 • Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu.
 • Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z około tygodniowym wyprzedzeniem
 • Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.
 • Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
 • Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych są zgodne z WZO.
 • Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WZO.
 • Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.


Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego 2, 3 ostatnich tematów.

 • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
 • Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
 • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WZO.
 • Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej po zakończeniu działu.

 

Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

 • Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela.
 • Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami- dopuszczalne są 3 „np”, każde następne skutkuje oceną niedostateczną
 • Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających.
 • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i poprawność wykonania.


 Aktywność i praca ucznia na lekcji

 • mogą być oceniane zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.
 • Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
 •  Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji.

 

Sprawdziany oraz inne formy oceniania wiadomości i umiejętności oceniane są według następującej skali procentowej:

0% - 29% - ocena niedostateczna (1)

30% - 49% - ocena dopuszczająca (2)

50% - 69% - ocena dostateczna (3)

70% - 89% - ocena dobra (4)

90% - 98% - ocena bardzo dobra (5)

99% - 100% - ocena celująca (6)

 

  III.   Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki,

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WZO.

 

 IV.   Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

1. Uczeń może poprawić każdą ocenę po uzgodnieniu terminu i formy poprawy z nauczycielem.

2. Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych po omówieniu pracy klasowej i wystawieniu ocen.

3. Oceny z kartkówek poprawiane są zgodnie z WZO.

4. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem.

5. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują przepisy WZO i rozporządzenia MEN.