PZO z techniki

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1.Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:

Zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania, ołówek, gumka, przyrządy do kreślenia(linijka, ekierka), temperówka, kredki.

W zależności od planowanych zadań wytwórczych uczniowie przynoszą na zajęcia niezbędne materiały i sprzęt konieczne do pracy na lekcji, które nauczyciel podaje w zeszycie przedmiotowym z niezbędnym wyprzedzeniem.

2. Obszary oceniania:

Ocenianiu podlegają

● wiadomości

● umiejętności

● stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych

● aktywność

● praca w grupie

● zachowania i postawy

3.Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

Obowiązuje skala ocen od 1 do 6. Uczeń otrzymuje oceny za:

● formy pisemne sprawdzające wiedzę (np. niezbędną do uzyskania karty rowerowej).

• formy ustne: odpowiedzi, prezentacja

● formy praktyczne: prace wytwórcze (indywidualne, zespołowe), ćwiczenia praktyczne –

ocena pracy finalnej

● obserwacja pracy uczniów (na lekcji z działaniami wytwórczymi)

● zadania w zeszycie ćwiczeń

● aktywność na zajęciach

● zachowanie i postawa

Informacje o postępach ucznia są jawne i odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

4.Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny:

Ocena celująca:

- uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane programem  nauczania w danej klasie a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

- wyróżnia się dużą aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym

- jego zachowania i postawy są nienaganne

- korzysta z różnorodnych źródeł informacji

- jest twórczy i kreatywny

- lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

- wzorowo prowadzi swój zeszyt ćwiczeń

Ocena bardzo dobra:

- uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania

przedmiotu w danej klasie

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

- jego zachowania i postawy są nienaganne

- korzysta z różnorodnych źródeł informacji

- bardzo dobrze prowadzi swój zeszyt ćwiczeń

● Ocena dobra:

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania

opisane w podstawie programowej oraz

- poprawnie stosuje wiadomości

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne

- jego postawy i zachowania są poprawne

- dobrze prowadzi zeszyt ćwiczeń

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej

klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz

- rozwiązuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności

- jego zachowania i postawy są poprawne

- prowadzi zeszyt ćwiczeń

Ocena dopuszczająca:

Uczeń rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe o

niewielkim stopniu trudności, ale

- nie spełnia wymagań zawartych w podstawie programowej

- braki w opanowaniu minimum programowego nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki

- jego zachowania i postawy są poprawne

- prowadzi zeszyt ćwiczeń

Ocena niedostateczna:

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz

-nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności

- nie oddaje prac wytwórczych.

5. Zasady pracy z uczniem zdolnym:

● włączanie ucznia do pomocy w prowadzeniu zajęć

● kierowanie przez ucznia praca zespołową

● udział w konkursach przedmiotowych

● zaangażowanie w pomoc koleżeńską i przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych

● zadania dodatkowe

6.Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji:

Uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć nie podając przyczyny dwa razy w semestrze. Trzeci raz oznacza cząstkową ocenę niedostateczną.

Brak przygotowania spowodowany dłuższą nieobecnością rozpatruje się indywidualnie.

7. Zasady poprawiania ocen cząstkowych:

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w ciągu dwóch tygodni.