Procedury

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM

SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE 

Procedura postępowania:

 

1. Nauczyciel – wychowawca klasy:

a) niezwłocznie po wystąpieniu trudnego zachowania ucznia podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia,

b) informuje rodziców o istniejących trudnościach i zobowiązuje ich do rzetelnej współpracy,

c) ustala w porozumieniu z rodzicami rodzaj konsekwencji jakie poniesie uczeń stosownie do jego zachowania,

d) opracowuje i realizuje plan działań naprawczych.

 

2. W przypadku, gdy zachowanie ucznia jest incydentalne i nie zagraża bezpieczeństwu innych wychowawca klasy stosuje upomnienie/naganę ustną lub pisemną (może również zastosować inną karę adekwatnie do przewinienia) oraz przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą (w uzasadnionych przypadkach w obecności rodzica lub/i pedagoga szkolnego).

 

2. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem wychowawca klasy:

a) inicjuje spotkania z pedagogiem szkolnym celem uzyskania pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu problemów wychowawczych,

b) informuje rodziców ucznia o możliwości uczestniczenia w powyższych spotkaniach,

c) wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadza diagnozę problemów wychowawczych ucznia (załącznik nr 1), wykorzystując dane z obserwacji ucznia, rozmów z uczniem i jego rodzicami, rozmów z nauczycielami,

d) wraz z pedagogiem szkolnym, uczniem oraz jego rodzicami opracowują plan działań zapobiegających trudnościom wychowawczym ucznia (załącznik nr 2), jednym ze sposobów zapobiegania trudnym zachowaniom może być kontrakt (załącznik nr 3). Złamanie ustaleń zapisanych w kontrakcie skutkuje karą regulaminową określoną w regulaminie szkoły (np. wykluczenie z uczestnictwa w wycieczkach i imprezach szkolnych, drobne prace porządkowe na rzecz szkoły).

 

4. W uzasadnionych (trudnych i uporczywych) przypadkach wychowawca występuje do rodziców o zgodę na przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie powyższych badań w sytuacji zachowania ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą postępowania z uczniem agresywnym.

 

5. Na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej wychowawca szczegółowo zapoznaje grono nauczycielskie z zaistniałym problemem, przedstawia dotychczasowe oraz planowane działania.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA WAGARUJĄCEGO

 

 1. Uczeń nie uczęszcza na zajęcia szkolne.
 2. Nauczyciel – wychowawca podejmuje następujące działania:

1)      analizuje nieobecności ucznia,

2)      przeprowadza rozmowę z uczniem z w celu ustalenia przyczyn jego

nieobecności w szkole,

1)      kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi – wyjaśniając sprawę,

2)      informuje dyrektora szkoły,

3)      w przypadku, gdy nieobecności ucznia powtarzają się, wychowawca informuje o zaistniałej sytuacji psychologa szkolnego i wspólnie organizują spotkanie z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami,

4)      wpis z przeprowadzonej rozmowy umieszcza się w dokumentacji psychologa szkolnego i w dzienniku lekcyjnym,

5)      w przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązanie kontaktu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców/prawnych opiekunów o absencji ucznia w szkole,

6)      w przypadku braku reakcji rodziców/prawnych opiekunów lub braku oczekiwanych efektów rozmów dyrektor zawiadamia właściwe organy (sąd rodzinny, policja) o nierealizowaniu przez ucznia obowiązku szkolnego,

7)      uczeń, którego nieobecności są wynikiem wagarów ma obniżoną ocenę ze sprawowania,

8)      wszelkie formy kontaktów z rodzicami (łącznie z nieudanymi próbami nawiązania kontaktu) należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA,
ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW:

 

PROBLEM: picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub dopalaczy

POMOC: interwencja wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora lub innego pracownika szkoły.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA:

1.   Nauczyciel/inny pracownik szkoły powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.

2. Wychowawca odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Sporządza notatkę o przekazaniu ucznia rodzicom.

5.   Gdy rodzice/prawni opiekunowie odmówią odebrania dziecka lub kontakt

z nimi jest niemożliwy, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia uczniai w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

6. Gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły bądź kontakt z nimi jest niemożliwy, a przed przybyciem rodziców dziecko daje powody do interwencji policji (jest agresywne, daje powód do zgorszenia albo zagraża zdrowiu lub życiu innych osób), dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji.

 

7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

8. Wychowawca/pedagog szkolny ustala okoliczności zdarzenia, sporządza notatkę o zajściu, którą podpisują rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

9. Wychowawca i dyrektor szkoły ustalają wobec ucznia karę określoną

w Statucie Szkoły.

10. Pedagog szkolny przekazuje rodzicom informację o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dotyczącej uzależnień.

11.  Zaistniałe wydarzenie jest odnotowane przez pedagoga szkolnego w teczce indywidualnej ucznia.

12.  Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.

13.   Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.

 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

1.Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego oraz udzielenie pomocy uczniowi – sprawcy czynu karalnego. 

1.1. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ;

Dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły, osoba wyznaczona w przypadku nieobecności w/w.  

1.2.  Podstawy uruchomienia działań ;

Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w artykułach:

 • art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym,
 • art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,
 • art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,
 • art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych,
 • art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,
 • art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,
 • art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
 • art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie,
 • art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży,
 • art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,
 • art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik,
 • art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego.

 

1.3. Sposób działania 

Osoba będąca świadkiem/dostrzegła zagrożenie zobowiązania jest do powiadomienia dyrektora szkoły.

1.4. Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia

 1.5.W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, wyznaczone przez niego osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.

 1.6. Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku. 

1.7. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana.

1.8.Do jego obowiązków należy także zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

  

PROCEDURA REAGOWANIA WOBEC SPRAWCY CYBERPRZEMOCY

 1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy
 2. Ustalenie okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposób rozpowszechnienia, ustalenie sprawcy, świadków zdarzenia)
 3. Powiadomienie dyrektora i pedagoga szkolnego o zaistnieniu przypadku cyberprzemocy dotyczącego ucznia naszej szkoły
 4. Analiza zdarzenia przy współudziale wychowawcy, pedagoga i dyrektora

 

 

GDY SPRAWCA JEST NIEZNANY

 1. Zabezpieczenie dowodów

 2. Powiadomienie policji i/lub sądu rodzinnego

 3. Przerwanie aktu cyberprzemocy (zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia materiału)

   

  GDY SPRAWCA JEST ZNANY

 4. Powiadomienie rodziców lub opiekuna prawnego sprawcy o zaistniałej sytuacji

 5. Powiadomienie policji i/lub sądu rodzinnego  

 6. Zobowiązanie ucznia do zaprzestania takiego postępowania i  usunięcia materiałów z sieci

 7. Zastosowanie konsekwencji regulaminowych

 8. Zapewnienie pomocy psychologiczno--pedagogicznej uczniowi- sprawcy

 9. Zawarcie kontraktu

 10. Monitorowanie efektów działania

 

PROCEDURA REAGOWANIA WOBEC OFIARY CYBERPRZEMOCY

1.         Ujawnienie przypadku cyberprzemocy

2.         Rozmowa z ofiarą (wsparcie, porada)

3.         Ujawnienie okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposób   
           rozpowszechniania,  ustalenie sprawców, świadków  zdarzenia)

4.         Zabezpieczenie dowodów

5.         Powiadomienie dyrektora i pedagoga szkolnego

6.         Analiza zdarzenia

7.         Poinformowanie rodziców poszkodowanego ucznia o zdarzeniu i działaniach
           szkoły,  porada i pomoc

8.         Powiadomienie policji i/lub sądu rodzinnego

9.         Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poszkodowanemu
           uczniowi

10.      Monitorowanie sytuacji ucznia

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODŁOŻENIA BOMBY W SZKOLE

 

1.Po pozyskaniu informacji o podłożeniu w szkole bomby/ładunku wybuchowego należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

2. Dyrektor szkoły lub zastępca ( w przypadku nieobecności dyrektora) zawiadamia  policję i zarządza ewakuację szkoły.

3. Przypomina nauczycielom i uczniom o konieczności zachowania spokoju i sprawnej organizacji. Osobiście nadzoruje  ewakuację.

4. W porozumieniu z Policją podejmuje dalsze działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom i pracownikom.

5. Nauczyciele odprowadzają uczniów w bezpieczne miejsce (np. poza teren szkoły) i pozostają z nimi do czasu sprawdzenia przez Policję, czy bomba została podłożona.

6. Po uzyskaniu zgody lub na polecenie Policji, dyrektor lub zastępca ( w przypadku nieobecności) zarządza powrót nauczycieli i uczniów do szkoły lub zwalnia ich z pracy i zajęć.

7. Dyrektor informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zdarzeniu i podjętych działaniach. Niezwłocznie po zawiadomieniu policji – telefonicznie lub pisemnie w ciągu kilku dni od zdarzenia.

8. Dyrektor podejmuje niezbędne czynności celem całkowitego wyjaśnienia zdarzenia i ujawnienia sprawcy w przypadku podejrzenia, że sprawcą może być uczeń.

9. Dyrektor informuje osoby zainteresowane (nauczycieli, uczniów i ich rodziców) o rozstrzygnięciu sprawy.

 

 

Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia

  

Treść procedury:

 

 • Nauczyciel lub pracownik szkoły obserwujący zachowanie agresywne ucznia ma obowiązek niezwłocznie przerwać zdarzenie, stosując metody i formy adekwatne do sytuacji;

   

 • W przypadku obrażeń na ciele, niepokojącego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel

  w pierwszej kolejności ma obowiązek powiadomienia dyrektora. Dyrektor lub wskazana przez niego osoba powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia, w razie potrzeby wzywa pogotowie;

   

 • W przypadku braku obrażeń i niepokojących objawów nauczyciel zawiadamia wychowawcę lub psychologa, którzy przeprowadzają rozmowę z uczestnikami zdarzenia ( zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocena zdarzenia, wyciągniecie wniosków);

   

 • Z rozmowy sporządza się notatkę oraz dokumentację na karcie oddziaływań

  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

   

 • W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia ( grożenie, napaść fizyczna, pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela), zawiadamia się rodziców ucznia i (lub) Policję;

   

 • W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych psycholog opracowuje interwencyjny program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia;

   

 • Wychowawca lub psycholog informuje rodziców o zaistniałej sytuacji;

   

 • Wychowawca w porozumieniu z psychologiem, dyrektorem uzgadnia sankcje

  w stosunku do sprawcy zdarzenia na podstawie Statutu Szkoły;

   

 • W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku efektywnej współpracy z rodzicami wychowawca, psycholog w uzgodnieniu

  z dyrektorem powiadamia kuratora sądowego, jeśli ten sprawuje opiekę nad uczniem, jeśli nie kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego.             

 

Procedura postępowania w przypadku ucznia dokonującego samookaleczeń poza szkołą


1. Nauczyciel posiadający informację, że uczeń się samookalecza zgłasza ten fakt

wychowawcy/pedagogowi.
2. Wychowawca/pedagog przeprowadza diagnostyczną rozmowę z uczniem.
3. Wychowawca lub pedagog i wychowawca spotykają się z rodzicami, informują
o zaistniałej sytuacji, wspólnie podejmują próbę ustalenia przyczyn (co może przyczyniać się do tego typu zachowań: sytuacja szkolna ucznia, konflikty rówieśnicze, problemy rodzinne czy istnieją inne przyczyny zaistnienia problemu).
4. Pedagog informuje rodziców o możliwościach poszukania pomocy specjalisty.
5. W szkole uczeń zostaje objęty szczególną opieką i troską ze strony nauczycieli, wychowawcy i pedagoga.


Procedura postępowania, w przypadku sytuacji, w której uczeń dokonuje samookaleczenia na terenie szkoły


 
1. Uniemożliwić uczniowi kontynuowanie czynności samookaleczenia poprzez zastosowanie słownej perswazji i natychmiastowe odebranie niebezpiecznego przedmiotu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.                                                             

2. Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.
3. W razie potrzeby poprosić osobę dorosłą (drugiego nauczyciela dyżurującego lub panią sprzątającą) lub ucznia o wykonanie telefonu z sekretariatu celem wezwania pogotowia ratunkowego.
4. Jeżeli wydarzenie miało miejsce podczas zajęć lekcyjnych, zapewnić opiekę pozostałym uczniom z pomocą innego nauczyciela lub personelu sprzątającego.
5. Poinformować o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję, pedagoga i wychowawcę klasy, do której chodzi uczeń dokonujący samookaleczenia.
6. Poinformować rodziców ucznia (wychowawca / dyrekcja).
7. Sporządzić notatkę służbową o zaistniałym zdarzeniu/ wypełnić zgłoszenie wypadku i złożyć w sekretariacie szkoły.

Po zakończeniu procedury, po powrocie ucznia do szkoły, należy zastosować „Procedurę postępowania w przypadku ucznia dokonującego samookaleczeń poza szkołą” od punktu 2.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA PRÓBĄ SAMOBÓJCZĄ W SZKOLE

 

 

 1. Nauczyciel podejrzewający ucznia o przeprowadzenie próby samobójczej kieruje ucznia do psychologa szkolnego.

 2. Psycholog przeprowadza diagnozę stanu zagrożenia próbą samobójczą.

 3. W przypadku istnienia realnego zagrożenia próbą samobójcy psycholog powiadamia dyrektora szkoły, rodzica o istniejącym problemie.

 4. Psycholog obejmuje ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną  w kontakcie z rodzicami i wychowawcą klasy.

 5. W sytuacji zaistnienia próby samobójczej na terenie szkoły dyrektor powiadamia rodzica i pogotowie ratunkowe.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ UCZNIA PRZEZ NAUCZYCIELA

  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380).

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, ze zm.).

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

  (Dz. U. z 2017 r., poz. 60).

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 741).

 1. W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązkom wynikającym z ww. ustawy - Karta Nauczyciela, w tym naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające.

 2. Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, rodzicami ucznia oraz włącza w rozmowę wyjaśniającą wychowawcę klasy.

 3. Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, dyrektor szkoły ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w postaci:

  1. upomnienia ustnego (przy pierwszym zdarzeniu);

  2. upomnienia pisemnego (przy powtórnym zdarzeniu).

 

 1. Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani.

 2. Wszystkie czynności dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień uczestników postępowania.

 3. Jeżeli powyższa procedura potwierdza powtarzające się naruszenie godności osobistej ucznia, po dwukrotnym upomnieniu nauczyciela, przy kolejnym zdarzeniu dyrektor szkoły ma obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do komisji dyscyplinarnej.

 4. W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia, niezwłocznie wszczyna się procedurę postępowania zgodną z ww. przepisami, bez prowadzenia wyżej przedstawionego postępowania.

   

   

  Procedury postępowania nauczyciela

   

  wobec ucznia przewlekle chorego

   

   

   

  I. Procedury ogólne

   

   

   

  1. Wychowawca powinien uzyskać od rodziców, opiekunów prawnych ucznia szczegółowe informacje na temat choroby oraz wynikających

   z niej ograniczeń w formie pisemnej – zaświadczenie od lekarza specjalisty lub poradni, w której leczone jest dziecko;

  2. Dyrektor powinien zorganizować szkolenie dla Rady Pedagogicznej

   i pozostałych pracowników szkoły w zakresie postępowania z chorym uczniem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia choroby;

  3. Na podstawie zaświadczenia wychowawca opracowuje indywidualne procedury postępowania, które powinny uwzględniać specyfikę choroby m.in. przypomnienie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonaniu pomiaru cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania, itp.);

  4. W stanach nagłych, gdy stan dziecka nagle się pogorszy i wymagana jest pomoc lekarska dyrektor, nauczyciele zobowiązani są do podjęcia działań przedmedycznych oraz wezwanie pogotowia ratunkowego. Jednocześnie obowiązkiem tych osób jest powiadomienie rodziców, prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji;

  5. Nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do dostosowania form pracy dydaktycznej i wychowawczej, dobór treści i metod oraz organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych chorego ucznia.

    

   

  1. Procedury dotyczące podawania leków

    

   

  1. Rodzice są zobowiązani do podania informacji na jaką chorobę dziecko choruje i jakie leki zażywa;

  2. Konieczne jest dołączenie zlecenia lekarskiego na podawanie leków

   i upoważnienia dla nauczycieli;

  3. Nauczyciel powinien wyrazić pisemną zgodę na podawanie leków.

    

    

   

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA,

   

  KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARA CZYNU KARALNEGO

    

  1. W przypadku poszkodowania ucznia - ofiary czynu karalnego nauczyciel zobowiązany  jest   najpierw udzielić poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy przedmedycznej, bądź zapewnić jej udzielenie przez wezwanie lekarza.

   2. Rodzice poszkodowanego ucznia powinni być poinformowani jak najszybciej.

  3. O zdarzeniu nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły.

   4. W przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia, dyrektor szkoły powinien niezwłocznie wezwać policję.

   

   Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia zaniedbania dziecka przez rodziców / prawnych opiekunów

   

  1. Cel procedury

   Procedura ma zagwarantować spełnienie wymagań określonych przepisami w sytuacji stwierdzenia, że do szkoły  uczęszcza dziecko głodne lub zaniedbane.

    

  2. Zakres procedury

    Procedura dotyczy zasad postępowania w przypadku, gdy do szkoły uczęszcza dziecko głodne lub zaniedbane.

   

  3. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

   

  • Rodzice (opiekunowie prawni): zobowiązani są o dbanie o dobro dziecka i współpracę z placówką , w celu pomocy dziecku.

  • Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego reagowania i zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących uczęszczania dziecka głodnego i zaniedbanego.

  • Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do uczęszczania dziecka głodnego lub zaniedbanego w danej klasie, nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

  • Dyrektor: jest zobowiązany do udzielenia uczniowi, co do którego  istnieje podejrzenie, że uczęszcza do placówki głodny i zaniedbany, kompleksowej pomocy, mającej na celu poprawę sytuacji. 

  1. Reguły postępowania:

  • Wychowawca na podstawie obserwacji, wywiadu, informacji zgłaszanych, od uczniów, nauczycieli, pracowników placówki analizuje sytuację ucznia, a następnie przeprowadza z nim rozmowę celem ustalenia jego sytuacji domowej

  • Po ustaleniu problemu ucznia, wychowawca powiadamia pedagoga i dyrektora szkoły o swoich spostrzeżeniach

  • Pedagog sporządza notatkę o sytuacji ucznia

  • Pedagog, wraz z dyrektorem i wychowawcą wzywa rodziców ucznia

  • Przeprowadzona rozmowa powinna doprowadzić do ustalenia źródła problemu, oraz do udzielenia pomocy materialnej bądź wychowawczej

  • W przypadku, gdy uczeń wymaga pomocy materialnej, szkolna komisja do spraw pomocy materialnej, wspólnie z pedagogiem, organizuje pomoc rzeczową, jeśli ta forma pomocy, okazuje się nie wystarczająca, należy poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej

  • W przypadku, gdy istnieje podejrzenie o niedożywieniu dziecka, pedagog wspólnie z dyrektorem składa wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o dożywianie, np. bezpłatne posiłki na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych

  • W przypadku, gdy istnieje podejrzenie o zaniedbywanie rodziców w sferze demoralizacji, niewydolności wychowawczej, lub stwierdzonej przemocy, Dyrektor po konsultacji z pedagogiem i wychowawcą, niezwłocznie kieruje sprawę na Policję lub do Sądu Rodzinnego.

   

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA , ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK 

   

               W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk ( np. dopalacze), powinien podjąć następujące kroki:

 5.  

  1.  Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

    

  2.  O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

    

  3.  W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież  i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

    

  4.  Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

   

   

   

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA

   

  W PRZYPADKU NAGŁEGO ZACHOROWANIA

   

  LUB ZŁEGO SAMOPOCZUCIA UCZNIA

   

   

   

  1.  W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych, złego samopoczucia osoba interweniująca powinna zapewnić opiekę uczniowi i wyznaczyć osobę, która powiadomi dyrektora, bądź zgłosi zdarzenie w sekretariacie.

   

   2. W przypadku utrzymującego się złego samopoczucia dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik informuje telefonicznie rodziców lub opiekunów o dolegliwościach dziecka.

   

  3. Dziecko z dolegliwościami, objawami chorobowymi może opuścić teren szkoły wyłącznie pod opieką rodzica, prawnego opiekuna lub osoby pełnoletniej upoważnionej przez rodziców.

   

   4. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i przy ustępujących dolegliwościach szkoła zapewnia dziecku dalszą opiekę.

   

  5. W przypadku nie ustępujących lub nasilających się dolegliwości, szkoła informuje o tym fakcie rodzica i wzywa pogotowie ratunkowe.

   

  6. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i nie ustępujących lub nasilających się dolegliwości, szkoła wzywa pogotowie ratunkowe.

   

  7. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i wezwaniu pogotowia ratunkowego, w sytuacji tego wymagającej, pracownik szkoły przejmuje opiekę nad dzieckiem podczas transportu do szpitala do czasu przybycia rodzica do szpitala. 

   

   

  PROCEDURA

   

  POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

   

  CIĄŻY NIEPEŁNOLETNIEJ UCZENNICY

   

   

   

  1. Nauczyciel, który dowiedział się, że uczennica jest w ciąży niezwłocznie informuje o tym wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.

   

  2. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor zbierają dodatkowe informacje o uczennicy oraz o jej sytuacji rodzinnej.

   

  3. Wychowawca i/lub pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczennicą, starają się ustalić, czy rodzice już wiedzą o jej ciąży oraz czy ciąża nie jest wynikiem przestępstwa (gwałtu).

   

  4. Wychowawca, pedagog i dyrektor ustalają formy pomocy, jakie zostaną zaproponowane uczennicy oraz omawiają szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzenia rozmowy z uczennicą i jej rodzicami lub prawnymi opiekunami.

   

  5. Wychowawca w obecności pedagoga i/lub dyrektora szkoły informuje uczennicę i jej rodziców o możliwych formach pomocy ze strony szkoły.

   

  6. Uczennica razem z rodzicami, w ustalonym terminie, podejmuje decyzje w sprawie form pomocy. O podjętej decyzji informuje wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.

   

  7. Wychowawca wspólnie z pedagogiem podejmują działania kształtujące pozytywne postawy rówieśników wobec zaistniałej sytuacji.

   

  8. Dyrektor informuje radę pedagogiczną o ciąży uczennicy oraz o uzgodnionym sposobie postępowania. Przypomina o potrzebie zachowania dyskrecji.

   

  9. Wychowawcy klas w porozumieniu z pedagogiem przeprowadzają zajęcia kształtujące u uczniów postawy akceptacji i empatii w związku z zaistniałą sytuacją. Dodatkowo przeprowadzają zajęcia podnoszące poziom wiedzy z zakresu świadomej prokreacji i inicjacji seksualnej.