"Integrujmy się ucząc angielskiego"

Nauczyciele języka angielskiego z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie na podstawie własnych obserwacji oraz rozmów z rodzicami stwierdzili trudności szkolne u dzieci. W związku z tym zwrócili się do Dyrektora Szkoły– Pani Ewy Wójcik z prośbą o umożliwienie dodatkowych lekcji języka angielskiego.

 

Wobec tego p. dyrektor złożyła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych wniosek pt. „Integrujmy się ucząc angielskiego”, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej przyjęto do realizacji.

  

Działania związane z prowadzeniem projektu przyczyniają się do integracji społeczności lokalnej oraz zachęcą mieszkańców gminy do aktywności i współpracy. W gminie Pniewy z rolnictwa utrzymuje się 84% ludności. Dominują małe i rozdrobnione gospodarstwa rolne. Na 1791 gospodarstw rolnych przypada 4 769 gruntów rolnych i 2012 sadów. Ponadto na terenie gminy znajdują się 683 działki produkcyjne o powierzchni poniżej 1ha. Wg danych statystycznych w gminie na 100ha przypada zatrudnionych 35 osób, w subregionie 29, a w skali kraju 24 (dane uzyskane z raportu o stanie gminy). Wskazuje to na przerost zatrudnienia i tzw. bezrobocie ukryte. Teren Gminy Pniewy zamieszkuje 4579 osób, z czego kobiety stanowią 49,1%, a 50,9% to mężczyźni. Wg danych zawartych w Strategii Rozwoju Gminy wśród bezrobotnych było zarejestrowanych 230 osób, z czego 105 to kobiety. 

  

Celem głównym naszego projektu jest zwiększenie możliwości nauki języka angielskiego uczniów klas 0-6 Szkoły Podstawowej w Kruszewie, a poprzez dodatkowe zajęcia zwiększenie potrzeby integracji społecznej mieszkańców Gminy Pniewy.

 

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

 

  1. Stworzenie możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach języka angielskiego oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

  2. Zwiększenie świadomości rodziców i uczniów w zakresie potrzeby nauki języka  angielskiego i wartości, jaką ta umiejętność niesie.

  3. Zwiększenie aktywności lokalnych mieszkańców w zakresie integracji i współdziałania poprzez zachęcanie dzieci do włączania w ten proces ich rodziców i opiekunów.

 

Uważamy, że powyższe założenia wpłyną bezpośrednio na zwiększenie możliwości nauki języka angielskiego i spowodują podniesie poziomu nauczania języka w starszych klasach szkoły podstawowej. Zwiększą również świadomość rangi wartości wykształcenia. Wpłynie to bezpośrednio na chęć podniesienia poziomu wykształcenia mieszkańców gminy. Osiągnięte rezultaty ułatwią start edukacyjny w gimnazjum, a następnie w szkole ponadgimnazjalnej oraz przyczynią się do pozbycia się tzw. kompleksu dzieci ze wsi. Zwiększą szanse rozwoju edukacyjnego, społecznego i osobistego uczniów, rozwój wiary we własne możliwości. Dzieci otrzymają wsparcie, zrozumienie oraz mobilizację ze strony rodziców i nauczycieli. Przyczyni się to do wyeliminowania zagrożenia wykluczeniem społecznym ze względu na niski poziom wykształcenia. Nie byłoby to wszystko możliwe bez wsparcia z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie było to również wcześniej stosowane w naszym lokalnym środowisku.

  

1 września 2011r. po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne, na którym przedstawiliśmy zainteresowanym rodzicom główne cele i założenia projektu oraz przekazaliśmy deklaracje, ankiety i oświadczenia osobom chętnym do udziału w projekcie. Od października 2011r. 48 dzieci naszej szkoły uczestniczy w całkowicie bezpłatnych zajęciach języka angielskiego. Zaangażowaliśmy lektorów ze szkoły językowej do przeprowadzania zajęć. W ramach cross-financingu nabyliśmy aparat fotograficzny oraz projektor multimedialny. Przeprowadziliśmy rekrutację uczestników, którzy zostali podzieleni na 4 grupy. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej dla każdej grupy. Każde dziecko otrzymało niezbędne na zajęciach materiały dydaktyczne (podręczniki i zeszyty ćwiczeń) oraz materiały papiernicze (zeszyty, kleje, długopisy, kredki, papiery kolorowe, ołówki). Na każde zajęcia zakupiliśmy słodki poczęstunek dla uczniów.

 

 

 

W celu realizacji projektu został powołany zespół zarządzający: kierownik projektu, specjalista ds. promocji i rekrutacji, specjalista ds. rozliczeń oraz specjalista ds. ewaluacji.

 

 

 

Po pięciu miesiącach realizacji projektu możemy stwierdzić, że warto podejmować wyzwania i starać się o środki unijne. Mimo, iż od pomysłu na projekt do jego zrealizowania prowadzi bardzo długa droga obłożona ciężką pracą zespołu zarządzającego, pani Dyrektor oraz lektorów, to chętnie podjęlibyśmy ten trud jeszcze raz.


dscn3322.jpg [300x225]dscn3323.jpg [300x225]dscn3324.jpg [300x225]dscn3582.jpg [300x400]